mirrorGIF (1).gif

____, ברכות על עלייתך בדרגה.

היום את "מראת חוץ" בבית המראות.

זהו הזמן לעדכן את פרטי הפרופיל ולהכנס לאולפן לביצוע הקראת האמנה והמשך פעילות להתקדמות ועליה בדרגות של בית המראות.

...

...

...

במידה ויש עמותות אחרת בה תרצה להתנדב

לאחר לחיצה על "שמירה" אולפן בית המראות ייפתח להקלטת האמנה